תקנון האתר

תקנון אתר

כללי

1.      אנא קראו בעיון את התנאים המפורטים להלן בטרם השימוש באתר אלול מערכות תאורה בע"מ.

2.      הגישה והשימוש באתר/י החברה הנם בכפוף לתנאים ולהתניות המפורטים להלן ועל פי כל דין.

3.      החברה רשאית ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעת בלעדי לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה כולן או חלקן וכל מסמך אחר המסדיר את תנאי ההתקשרות בין קהל לקוחותיה לבינה.

4.      אם אינך מסכים/מה למי מבין התנאים ו/או ההתניות בתקנון זה או אינך מבין אותם, אין להשתמש באתר זה.

 

ויתור

5.      כלל התנאים בתקנון זה כפופים לכל דין נוהג לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ותקנותיו.

6.      מובהר כי אם יקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת שסעיף בתקנון זה אינו עומד בכפיפה אחת להוראות דין כלשהו, לא תהיה לכך השפעה על נפקות משפטית של סעיפים אחרים בתקנון זה.

7.      במקרים שונים, יתכן כי המוצר יסופק בפועל מאחת מהחברות האחרות בקבוצה ופרטי החברה יימסרו על גבי חשבונית הרכישה או במסמך אחר אשר ישלח ללקוח מיד עם סיום הרכישה.

8.      המשתמש מוותר בזאת על כל טענה בדבר טעות קולמוס כגון פרסום מחיר גבוה ו/או נמוך באופן קיצוני ביותר ממחירו הממוצע הנהוג ו/או פורסם מוצר שלא קיים עוד ו/או מפרט או תמונה להמחשה אשר נפלה בהם טעות הקלדה ו/או תקלה תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה בכפוף להודעה לקונה. באם נתקבל תשלום הרוכש יקבל החזר כספי באופן מידי.

 

מדיניות פרטיות שימוש באתר

 

9.      המשתמש/ת מבהיר/ה ומצהיר/ה כי ידוע להם ומוסכם על ידם מפורשות כי בעת שימוש באתר ולצורך קבלת המוצר, הצעה, השלמת הזמנה ו/או מסירת מידע נוסף, המשתמש/ת ישאירו באתר פרטים אישיים (כגון שם, טלפון, כתובת, כתובת דוא"ל) לצורך השלמת הפעולות המבוקשות על ידי המשתמש/ת. החברה מתחייבת כי לא תעביר מידע זה לצד ג', למעט במקרים בהם החברה מחויבת לכך על פי כל דין ו/או בהתאם להוראת בית משפט ו/או דרישה מחייבת מכל רשות המוסמכת לדרוש זאת.

קניין רוחני

10.  האתר, תכולתו ותוכנו לרבות הטקסט והתמונות המופיעות בו ואף מבנה העמוד וסידורו מוגנים בזכויות יוצרים ©2017-2023 כל הזכויות שמורות לחברת אלול מערכות תאורה בע"מ.

11.  אלול, אלול מערכות תאורה, ELUL ועוד לרבות שמות המוצרים הנמכרים על ידי החברה, הינם סימני מסחר רשומים ובלתי רשומים. החברה אינה מתירה שימוש בסימני מסחר, שמות מסחריים, בתמונות ובזכויות היוצרים של החברה בבעלות החברה, לכל מטרה שהיא לרבות שימוש בלתי מסחרי.

12.  בתמורה לזכות השימוש באתר הנך מסכים/מסכימה כי הפעולות הבאות יהוו הפרה יסודית של זכות השימוש באתר:

א.      הטעייה או הסתרה של מקור המידע המשודר לאתר, דרך האתר ו/או באמצעות האתר.

ב.      שינוי, העתקה, סינון או שכפול מידע המצוי באתר ללא קבלת הסכמה בכתב מאת החברה.

ג.       שימוש בקישוריות, ספיידר, קליק ספאם, תוכנות מאקרו או כל התקן אוטומטי, תוכנה,  אלגוריתם או שיטת עבודה אשר מבצעות פעולה דומה, להשתמש, להעתיק, להשיג גישה למידע, לייצר רשמים או "הקלקות", לשמור מידע, לחפש, לנטר או להכניס נתונים לאתר או לחלקים הימנו.

ד.      כל שימוש באתר בהפרה של דין מקומי, ארצי או בינלאומי.

ה.     על שימוש באתר אשר מוכוון להזיק או לפגוע או באופן שאדם סביר היה מבין כי עלול לגרום לנזק ו/או פגיעה למשתמש או לאחרים.

ו.        מתן שימוש לאדם או גוף אחרים להיתחזות אליך על מנת להיכנס או לחדור או להשתמש באתר.

ז.       איסוף ו/או ליקוט מידע אודות האתר או משתמשי האתר עם ובלי קבלת היתר בכתב או בעל פה.

ח.     גישה לאתר או שימוש באתר למטרות תחרות עם החברה ו/או מוצריה ו/או קניינה הרוחני.

ט.     התחזות לגוף מסחרי, חברה אחרת, לאחר או לאדם אחר.

י.        הפצת רוגלות, נוזקות, וירוסים וקוד מחשב פוגעני באמצעות האתר.

יא.    התחמקות או התגברות על אמצעים אשר יושמו באתר למניעת הפרה ו/או פגיעה שלא כדין בתנאי השימוש באתר.

 

אמצעי תשלום

 

13. אפשרויות התשלום בעת ההזמנה: ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל בלבד.
אין אפשרות לשלם בכרטיסים שהונפקו בחו"ל או באמצעות כרטיסים אחרים שאינם מוגדרים ככרטיסי אשראי לפי חוק כרטיסי חיוב וזאת אלא אם כן צוין אחרת במפורש ובכתב.

14. ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית. היום בו התקבל אישור אודות העברה (לרוב יום עסקים אחד לאחר ביצוע ההעברה) הינו המועד ממנו יתחילו למנות את ימי האספקה.

15. ניתן לשלם במזומן בבית העסק במעמד הקנייה, תשלום במזומן בחנות החברה בעת רכישת המוצר יבוצע בשקלים חדשים בלבד ובכפוף להוראות חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018 ו/או על כל דין הנוגע לתשלום במזומן.

16. ככל שתבוצע רכישה בחנות החברה, יחולו לגביה הוראות סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א, 2010 שהותקנו מכוחו.

 

מדיניות ביטול עסקה

 

17. רכישה באמצעות אתר האינטרנט הינה עסקת מכר מרחוק כמפורט בסעיפים 14(ג)(1), 14(ד), 14ג1, 14ה(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

18. ביטול עסקת מכר מרחוק תתאפשר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפי החוק דלעיל ולהלן ואשר מתומצתים להלן למען הנוחות. למען הסר הספק, בכל מקרה של התנגשות בין התמצות לבין הוראות החוק, הוראות החוק יגברו.

19. בהתאם לדין, המקרים שבהם לא ניתן לבצע ביטול כוללים, בין השאר:

א.      טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן במסגרת העיסקה.

ב.      טובין הניתנים להעתקה, הקלטה, שעתוק או שכפול ו/או אשר אריזתם נפתחה או נפגמה.

ג.       מוצר אשר הוצא מאריזתו או ממנו הוסרה המדבקה המקורית פרטי זיהוי היצרן.

20. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר בטרם חלפו 14 יום מקבלת המוצר או מסמך המפרט את פרטי העסקה לפי המאוחר וזאת באמצעות פניה במכתב, בפנייה מקוונת (דרך אתר האינטרנט) או דוא"ל.

21. לקוח אשר יבקש לבטל עסקה בגין פגם אשר קיים במוצר אשר קיבל או עקב אי התאמה בין הפרסום באתר ובין תכונותיו של המוצר בפועל יקבל את מלוא כספו בחזרה כמפורט בתקנון זה.

22. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם אשר נפל במוצר, יחולו דמי ביטול בסך 5% או 100 שקלים לפי הסכום הנמוך מבניהם.

23. החזרת התשלום תתבצע בתום 14 ימים ורק אם הושב המוצר נשוא העסקה לחברה.

24. במקרה של ביטול עסקה אין החזר על דמי המשלוח, במקרה והעסקה בוצעה "ללא דמי משלוח" או "משלוח חינם" יקוזזו דמי משלוח משוערים להזמנה מתוך ההחזר הכספי.

 

אחריות

 

25. תעודת האחריות תצורף לחשבונית ו/או לאריזת המוצר במועד הרכישה או על ידי היבואן והיא בלבד תקבע לגבי תקופת האחריות ותנאי האחריות.

26. החברה תהא אחראית כלפי הלקוח ו/או המשתמש לתקינות המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים, לתקופה הנקובה (להלן: "תקופת האחריות") שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר. עם זאת, האחריות לכל סוג מוצר לתנאיה הספציפיים הינה תלוית יצרן/יבואן.

27. במידה ולא מצוין במפורש אחרת בחשבונית הרכישה, האחריות הינה לתקופה של שנה אחת בלבד ואינה כוללת שבר, נזק כתוצאה מהתחממות יתר או כל נזק בנובע משימוש לא סביר במוצר.

28. המשתמש/ת מבהירים ומסכימים בזאת כי האחריות למוצר לא תחול על החברה בקרות נזק פיזי נראה לעין ו/או כל נזק אחר שבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה שאינו בשליטתה ו/או נגרם כתוצאה מגורם חיצוני כלשהו, (כגון: לחות, נוזלים, רטיבות קורוזיה, שבר,

29.  נפילה, בעיית חשמל, שריפה וכדומה).

30.  המשתמש/ת מבהירים ומסכימים בזאת כי האחריות למוצר לא תחול על החברה אם המוצר נפגע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי החברה, כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה ו/או במקרים בהם המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום או קיומם של חרקים ומזיקים.

31. אחריות החברה אינה כוללת נזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישיר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיעה במוניטין, ו/או נזק כספי אחר כלשהו ו/או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר, והמשתמש/ת מסכימים מפורשות כי ל.א יינתנו פיצויים כלשהם בעניין שכזה

32. אחריות החברה אינה כוללת כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו.

 

33. תקופת האחריות מתחילה ביום מסירת המוצר ללקוח. כל אחריות הינה לתיקון ו/או החלפת מוצר. האחריות למוצר שיתוקן ו/או יוחלף תמשיך ליתרת תקופת האחריות ממועד קבלת המוצר לאחר רכישתו ולא תוארך עקב תיקונו או החלפתו.

34. למען הסר ספק יובהר כי בעניין אחריות למוצרים אשר יובאו שלא על ידי החברה ולמעט על פי התנאים המפורטים בסעיף 19 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס"ו, 2006 החברה לא תהיה חייבת כלפי הלקוח בדבר אחריות למוצר הספציפי.

35. בתקופת האחריות החברה תתקן ו/או תחליף, ללא תשלום, מוצר על סמך שיקול דעתה הבלעדי במקרה והמוצר יוגדר כפגום ו/או בלתי תקין בעקבות שימוש רגיל ו/או בעטיו של פגם בייצור.

36. ככל ויתברר כי לא קיים מוצר זהה במלאי החברה ו/או הופסק יצורו, החברה תחליף את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו, ובכפוף לכל דין.

37. תיקונים ומוצרים פגומים-

א.      במקרה של קבלת מוצר פגום על הלקוח לדווח מיידית לאלול מערכות.

ב.      במקרה של תקלה במוצר קיים יש ליצור עימנו קשר ולהביא את המוצר לבדיקה באחת המעבדות או החנויות שלנו ברחבי הארץ.

ג.       בכל מקרה של חשד לנזק שנגרם ע"י הלקוח בהובלת המוצר, בהתקנה או בשימוש לא סביר הלקוח ישא בעלות התיקון והמשלוח.

 

38. משלוחים- חברת אלול מערכות תדאג לספק את המוצר לבית הלקוח או לנקודה הקרובה ביותר לבית הלקוח עד כמה שניתן ובטווח הזמן הסביר, כל זאת עפ"י המסוכם במעמד הקנייה.

 

39. איסוף עצמי- לקוח המעוניין להגיע ולאסוף את הזמנתו בעצמו יכול לעשות כן לאחר שציין בהזמנה כי הוא מבקש "איסוף עצמי" או יצור קשר עם החברה לאחר ביצוע ההזמנה כדי לאשר "איסוף עצמי"- לאחר הפניה אלול מערכות תאורה תכין את הסחורה ותיצור קשר עם הלקוח לתאם איתו הגעה.

 

הסדרי נגישות לבעלי מוגבלויות:

 

40. בעלי מוגבלויות המעוניינים להגיע ולאסוף את הזמנתם בבניין אינטרגאמא כפר נטר:

לחברת אלול מערכות הסדרי נגישות נוחים המותאמים לבעלי מוגבלויות ובהם:

א. מקומות חנייה נגישים לבעלי מוגבלויות.

ב. כניסה נגישה לבעלי מוגבלויות.

ג. כמו כן יש גם עמדת קבלת קהל נגישה לאיסוף עצמי של הזמנות.

ד. בחברה יש שרותי נכים מונגשים מותאמים לפי תקן .

ה. חברתנו מעמידה צוות מקצועי ומיומן שיכול להתלוות לאנשים עם מוגבלויות ולטפל בהזמנתם ואף לעזור להם בהעמסה לרכב.

ו. כמו כן לתת לכם מידע מקצועי הקשור לפריטים אותם הזמנתם ודרכי התפעול של המוצר, כמו כן לרשות החברה צוות מתקינים מקצועי ומיומן היכול לעזור בפירוק גופי תאורה ישנים ולהחליפם בחדשים.


בכל מקרה של איסוף עצמי ניתן ליצור עם אנשי החברה ובהם

 אחראי נגישות- אלון אלול: 052-5679060


כמו כן חברת אלול מערכות מעמידה לרשותכם חברת הובלות לכל חלקי הארץ כי להקל עליכם את הרכישה.בכל מקרה של שאלה או בעיה ניתן ליצור קשר עם אנשים החברה:

טלפון קווי- 09-8857296

פקס- 09-8992364

אלון- 052-5679060

רועי- 050-5679060

קובי- 050-7869060

מייל- service@elul-systems.co.il

מייל נוסף במקרה הצורך- orders@elul-systems.co.il

 


אלול מערכות תאורה מאחלת לכם קנייה נעימה ומהנה

logo בניית אתרים